Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Quality, Competence,
and Standards are the
focal determinants
guiding our actions

The highest quality
and business ethics
is our way to excellence

Quality, Competence,
and Standardsare the
focal determinants
guiding our actions

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

Reliability
is the key
to our customers’ satisfaction

<
>

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorami Pani/ Pana danych osobowych są ANKOL Sp. z o.o. oraz FTH ANKOL Sp. z o.o. z siedzibą 39-331 Chorzelów 244.
2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania naszej firmy, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień może się Pani/ Pan skontaktować się z Administratorami Danych Osobowych za pomocą adresu ankol@ankol.com.pl , tel. +48 17 5840108.
3. Administratorzy danych osobowych – ANKOL Sp. z o.o. oraz FTH ANKOL Sp. z o.o.  - przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana (w drodze uprzedniego  kontaktu), od Pani/ Pana współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas dane obejmują: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.
5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
- zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z Klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych,  egzekucyjnych)
- archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty:
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń, podmioty wspierające działalność ANKOL Sp. z o.o. i FTH ANKOL Sp. z o.o.,  
z którymi zawarto stosowne umowy w zakresie powierzenia danych albo które współpracują z Administratorem.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 przez okres prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ANKOL Sp. z o.o. lub FTH ANKOL Sp. z o.o. Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Aktualności
Lider Polskiego Biznesu BCC 2021
23.09.2021
Business Centre Club po raz piąty przyznało firmie ANKOL DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2021. Wyróżnienie to potwierdza wysiłki firmy na rzecz...
Informacja
25.06.2021
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci, w dniu 24 czerwca 2021 roku, Czesława Kolisza Właściciela i Prezesa Firmy ANKOL, Wspaniałego i Dobrego Człowieka...
zobacz więcej
Napisz do nas

tel.

+48 17 584 01 00

email.

ankol@ankol.com.pl