Jakość, kompetencje,
standardy wyznaczają
nasze działania

Najwyższa jakość
i etyka w biznesie 
drogą do doskonałości

Jakość, kompetencje,
standardywyznaczają
nasze działania

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów
 

Jakość, kompetencje,
standardy wyznaczają
nasze działania

Najwyższa jakość
i etyka w biznesie 
drogą do doskonałości

Jakość, kompetencje,
standardywyznaczają
nasze działania

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów

Solidność i wiarygodność
to klucz
do zadowolenia klientów
 

<
>

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorami Pani/ Pana danych osobowych są ANKOL Sp. z o.o. oraz FTH ANKOL Sp. z o.o. z siedzibą 39-331 Chorzelów 244.
2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania naszej firmy, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień może się Pani/ Pan skontaktować się z Administratorami Danych Osobowych za pomocą adresu ankol@ankol.com.pl , tel. +48 17 5840108.
3. Administratorzy danych osobowych – ANKOL Sp. z o.o. oraz FTH ANKOL Sp. z o.o.  - przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana (w drodze uprzedniego  kontaktu), od Pani/ Pana współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas dane obejmują: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.
5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
- zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z Klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych,  egzekucyjnych)
- archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty:
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń, podmioty wspierające działalność ANKOL Sp. z o.o. i FTH ANKOL Sp. z o.o.,  
z którymi zawarto stosowne umowy w zakresie powierzenia danych albo które współpracują z Administratorem.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 przez okres prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ANKOL Sp. z o.o. lub FTH ANKOL Sp. z o.o. Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Aktualności
Wesołych Świąt Wielkanocnych
13.04.2022
Życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych od Zarządu i Pracowników firmy ANKOL:
5 Diament do Złotej Statuetki Lidera BCC dla ANKOL
30.01.2022
5 Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla firmy ANKOL. Zadaniem konkursu „Lider Polskiego Biznesu” organizowanego przez Business Centre Club jest...
zobacz więcej
Napisz do nas

tel.

+48 17 584 01 00

email.

ankol@ankol.com.pl